S&OP-design

Med Vimurs genomarbetade metodik för S&OP-design garanteras projektet en stark start.

Vilka kan dra nytta av Vimurs S&OP-designmetodik?

Alla branscher och organisationer är i viss mån unika men det finns också gemensamma drag i varje grundprocess som väldigt sällan varierar mellan bolag. I vår designmetodik har vi tagit fasta på detta och utarbetat ett ramverk som vi utgår från i varje projekt. Det innebär att i stort sett alla företag kan ha nytta av att använda designmetodiken i början av sitt projekt. Med hjälp av vår erfarenhet och kundens egen kompetens om det unika i organisationen lägger vi till de element som är unika och anpassar processen i projektets följande faser.

 

Vad tjänar vi på att använda Vimur?

Erfarenheten visar oss att det svåraste i att implementera S&OP är inte att hitta det "bästa" prognosverktyget eller det smartaste analyssystemet. Det svåraste är faktiskt att få roller och ansvar på plats och få processen att börja fungera så att alla kan enas om en enda gemensam plan. Med vår metodik, erfarenhet och vår dokumentbank kan vi hjälpa er att snabbt få de viktiga pusselbitarna på plats och som en utomstående resurs kan vi stödja och coacha processdeltagarna. Att vi dessutom kan planeringssystem, integration och är skickliga BI-konsulter kan vi väl kalla en bonus?


Vad är S&OP?

Begreppet sälj- och verksamhetsplanering eller Sales and Operations Planning (S&OP) är en affärsprocess som syftar till att skapa balans mellan ett företags totala efterfrågan och tillgång på kapacitet och kritiskt material. Sälj- och verksamhetsplaneringen bör ses som en beslutsprocess där man har möjlighet att få klarhet i vilka möjligheter man kan agera på och vilka risker man står inför. Slutresultatet av en genomförd S&OP process är en plan som hela företaget kan relatera till. En plan som blir den nollpunkt mot vilken alla avvikelser kan mätas.